MOSAIK - small header logo
mosaik

Vælg den rigtige interviewform

20.10.2023

Det kvalitative interview er en balance mellem at føre den gode samtale og komme ind på de relevante spørgsmål, som du ønsker svar på. Her får du en guide til både forberedelse, interviewform og udformning af spørgeguide.

Det kvalitative interview er et effektivt redskab til at få en mere detaljeret forståelse af en eller flere brugeres oplevelser, motivationer, forventninger eller meninger. Interview kan med fordel inddrages i de tidlige brugerundersøgelser og -tests, men vil også være en givende metode senere i udviklingsprocessen eller i forbindelse med effektmåling og evaluering.
 

Forberedelse
 

Et grundigt forarbejde gør dig i stand til at være mere nærværende under interviewet, og nærvær er vigtig for respondentens tillid og dermed ærlighed.

For at skabe gode, nærværende rammer for interviewet, bør du sørge for at have så lidt skærm og elektronik mellem dig og respondenten som muligt. Skriv dine noter på papir og/eller optag interviewet med en diktafon, så du kan vende tilbage til respondentens svar.

Interviewet skal primært bestå af åbne spørgsmål, f.eks. hv-spørgsmål, som respondenten har god tid til at besvare med egne ord. Forsøg at give plads til stilhed og refleksionstid, selvom det kan virke unaturligt sammenlignet med en almindelig samtale. For selvom interviewets struktur minder om en samtale, er det vigtigt at være forberedt inden.

For at sikre, at interviewet frembringer den ønskede, relevante viden, er det gavnligt at forberede sig med en spørgeguide. Find en guide til at lave en spørgeguide nederst på siden.
 

Vælg den rigtige interviewform
 

Der findes flere tilgange til det kvalitative interview, som hver har deres fordele. Nedenfor præsenteres tre af de mere almindelige interviewformer. Overvej hvilken interviewform, der kan give de bedste og mest relevante svar og indsigter i forhold til hvad, du gerne vil undersøge.

MOSAIK - interview 1

MOSAIK - interview 2

MOSAIK - interview 3

Interview

 • Tid: 15-90 minutter
 • Materialer: Diktafon (f.eks. app på telefon), papir, pen og evt. kamera til billeder eller videooptagelser.

 

Interviewet tager ofte udgangspunkt i spørgeguiden, men ikke slavisk. Rækkefølgen og formuleringen af spørgsmålene vil variere afhængig af, hvordan interviewsituationen udspiller sig. Der skal være plads til at stille uddybende spørgsmål. Brug spørgeguiden som udgangspunkt og tilbagevendende holdepunkt under interviewet, men husk også at være opmærksom på respondentens svar, og stil uddybende spørgsmål.

 

Fordele:

 • Metoden giver intervieweren mulighed for at styre interviewet.
 • Respondenten kan frit besvare spørgsmålene med egne ord.
 • Det er en relativ åben og udforskende tilgang, som tillader at spørge ind til hvorfor og hvordan og få indsigt i brugerens oplevelse og forventninger.
 • Det kan afdække temaer og mønstre.
 • Det er muligt at gennemføre alle steder: online, over telefonen, ansigt til ansigt, på lokationen osv.

 

Ulemper:

 • Interviewet siger ikke noget om fordelinger, antal og store sammenhænge.
 • Der er ikke noget statistisk grundlag for at generalisere resultaterne.
   

Fokusgruppeinterview
 

 • Tid: 1,5-3 timer
 • Materialer: Diktafon (f.eks. app på telefon), papir, pen og evt. kamera til billeder eller videooptagelser.

 

Fokusgruppeinterview inkluderer flere respondenter samtidig og tager ofte udgangspunkt i klart definerede spørgsmål inden for et specifikt emne.

Interviewformen kan være relevante at bruge til at undersøge målgruppens holdninger til en idé i en social sammenhæng. Men hvis formålet f.eks. er at få indsigt i respondenternes oplevelser og forventninger, kan det være en fordel at afholde individuelle interviews, da det er nemmere for intervieweren at styre, og respondenterne ofte er mere ærlige.

Fordele:

 • Formatet kan skabe en dynamik, der øger deltagernes refleksioner og dermed giver mere nuancerede svar og indsigter.
 • Det giver en god indsigt i målgruppens oplevelser i sociale sammenhænge.

 

Ulemper:

 • Det er omkostningstungt og vanskeligt at styre en fokusgruppe. Derfor kan det være en idé at tage en kollega med til at observere og notere undervejs.
 • Respondenterne vil påvirke og farve hinandens svar, hvorfor nogle vil være mindre ærlige grundet gruppedynamikken.
 • Det er vigtigt, at intervieweren styrer samtalen, så den ikke bevæger sig over i irrelevante og mindre informative snakke.
   

Følgeinterview
 

 • Tid: 30-90 minutter
 • Materialer: Diktafon (f.eks. app på telefon), kamera til billeder eller videooptagelser og evt. papir og pen.

 

Følgeinterviewet, eller ”walking conversations”, kan med fordel bruges til at blive klogere på brugerens adfærd og holdninger til en idé i en særlig kontekst, som f.eks. en brugerrejse eller en oplevelse på et konkret sted. Følg respondenten og observer deres brugeroplevelse, mens du stiller spørgsmål undervejs. Følgeinterviewet har særligt fokus på at afdække hvad og hvordan, snarer end hvorfor.

Fordele:

 • Formatet giver mulighed for associationsrækker hos både interviewer og respondent.
 • Det er muligt at få indsigt brugerens oplevelse i konkrete situationer og steder.

 

Ulemper:

 • Det kan være vanskeligt at notere observationer og respondentens svar undervejs og samtidig bevare nærværet i samtalen. Tag evt. en kollega med og sørg for en klar rollefordeling.

 

Danish Architecture Center
Rasmus Hjortshøj

Husk den gode dataetik

Hvis der er elementer i jeres dataindsamling eller -behandling, der indeholder adgang til data, som kan sættes i relation til en specifik person, skal I have samtykke til behandlingen af data fra de personer, som f.eks. skal interviewes.

Læs også

MOSAIK - content header 02
Det gode spørgeskema
MOSAIK - content header 03
Brugertest fra A-Z