MeetDenmark logo
fly

Sommer- og Erhvervspakken

Foto: Anna Gru

Regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier blev i 2021 enige om en samlet pakke, der skal hjælpe de erhverv som blev særligt hårdt ramt af Covid-19 pandemien og sætte gang i eksporten. Som en del af den politiske aftale blev der bevilget 13 mio. kr. til MeetDenmark.

Projektets overordnede mål er at bidrage til genstarten af dansk møde- og erhvervsturisme og understøtte destinationernes arbejde med at skabe ny og bæredygtig forretning, så de står stærkt i den internationale konkurrence.

For at nå det overordnede mål er der udvalgt 7 indsatser med fokus på at tilvejebringe ny viden, som kan danne grundlag for fortsat udvikling og innovation på destinationerne; at styrke branding af danske møde- og kongresdestinationer samt at vinde ny forretning gennem salgsrettede aktiviteter.

Det er et selvstændigt formål, at den viden som opbygges i projektet, ikke kun kommer de største danske møde- og kongresdestinationer til gode. Derfor er kommunikation og vidensdeling bredt i dansk erhvervs- og mødeturisme en selvstændig indsats, som løber på tværs af de øvrige.

De 7 indsatser er:

Indsats #1: Intensivering og udvikling af budarbejdet samt værdimaksimering af vundne møder og kongresser

Indsatsen skal styrke budarbejdet og sikre, at destinationerne har de bedste forudsætninger for at udvikle konkurrencedygtige bud på internationale kongresser sammen med lokale og nationale partnere inden for de potentielle kongressers fagfelter.

Indsatsen kan omfatte flere aspekter af destinationernes budarbejde - f.eks. research og identifikation af relevante internationale kongresser, rekruttering og understøttelse af danske værter fra videnmiljøerne samt relations- og salgsarbejde over for internationale foreninger.

Det er vigtigt, at budarbejdet bliver tilpasset den nye markedssituation. Indsatsen inkluderer derfor også destinationernes tilpasning af processer og produkter, så de modsvarer nye behov hos kunderne - fx inden for hybridmøder, sikkerhed og sundhed, bæredygtighed, fleksibilitet mv. Samtidig vil der i denne lokalt baserede indsats være mulighed for at fokusere på det danske mødemarked samt M&I (corporate meetings and incentives).

Udover at vinde ny forretning har destinationernes indsats også til formål at maksimere værdiskabelsen og udbyttet af de allerede vundne kongresser gennem en ekstraordinær indsats.

De konkrete tiltag gennemføres på medlemsdestinationer. 

Indsats #2: Deltagelse og styrket indsats på de internationale mødemesser 

Indsatsen skal sikre MeetDenmarks møde- og kongresdestinationers deltagelse på de største Europæiske mødemesser, samt at den fælles Danmarksstand opnår størst mulig effekt og gennemslagskraft – fx gennem målrettede kampagner i messe-medier, LinkedIn mv. op mod messerne. Således forventes en stærkt stigende konkurrence om kundernes opmærksomhed på det internationale mødemarked de kommende år.

Mødemesserne IMEX og IBTM samler de vigtigste internationale mødearrangører og beslutningstagere. Messerne er derfor en vigtig platform for at promovere Danmark som en førende destination for møde- og erhvervsturisme. Samtidig sikrer deltagelse på messerne også, at de danske møde- og kongresdestinationer har adgang til den nyeste viden på området og vedligeholder deres internationale netværk.

De danske møde- og kongresdestinationer samt større private partnere deltager på den fælles Danmarksstand, som VisitDenmark er tovholder for. 

Indsats #3: Outreach som katalysator for ny og bæredygtig forretning

Det er internationalt anerkendt, at Covid-19 har forstærket interessen og behovet for at skabe bredere samfundsmæssige effekter af kongresser via outreach.

Indsatsen skal styrke det internationale kendskab til Danmark som førende mødedestination ift. outreach og legacy. Den styrkede brandingindsats skal således bidrage til, at Danmark får udnyttet den ’first-mover’ fordel, som de seneste års investeringer i udviklingen af en dansk outreach-indsats har skabt. Et større kendskab blandt internationale kunder til de danske mødedestinationers kompetencer og erfaringer med outreach vil styrke destinationernes internationale konkurrenceevne i de kommende år.

Indsatsen skal endvidere sikre, at en bredere kreds af danske mødedestinationer og interessenter i mødebranchen bliver bekendt med de redskaber og metoder, som MeetDenmark har udviklet i tidligere og igangværende outreach-projekter.

Sidst men ikke mindst skal indsatsen bidrage til, at flere danske virksomheder bliver bekendt med de muligheder som dansk værtskab for internationale kongresser skaber.

Indsats #4: Accelerering af dansk erhvervs- og mødeturismes bæredygtige omstilling  

Formålet med indsatsen er at sikre, at bæredygtighed bliver en konkurrencefordel for dansk erhvervs- og mødeturisme. På denne baggrund, vil MeetDenmark, sammen med de danske møde- og kongresdestinationer, udvikle en bæredygtighedsplan, som skal sætte strategisk retning på branchens bæredygtige omstilling, gennem en række fælles initiativer. En styrket koordinering og videndeling samt større fælles initiativer vil øge mulighederne for, at bæredygtighed kan blive en løftestang til at styrke dansk erhvervs- og mødeturisme. De fælles initiativer vil have fokus på, hvordan økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed kan blive en katalysator for ny forretning, og styrke branchens internationale konkurrenceevne samtidig med at erhvervs- og mødeturismen skaber endnu større lokal værdi.

For at sikre, at planen opnår størst mulig effekt, vil den tage afsæt i en analyse af 1) danske erhvervsturismevirksomheder (udbuddet), 2) konkurrerende møde- og kongresdestinationer (konkurrencen) og 3) internationale møde- og kongreskunder (efterspørgslen). Bæredygtighedsplanen, og kortlægningen af branchens muligheder og udfordringer, vil blive offentliggjort så flest muligt kan handle på de nye indsigter.

Læs analysen og den færdige bæredygtighedsplan her.

Indsats #5: Analyse af fremtidens møde-, messe- og kongresmarked

Covid-19 har fundamentalt ændret det internationale møde- og kongresmarked, både på den korte og lange bane. På den korte bane, er der fortsat en række begrænsninger for den internationale rejseaktivitet, og på trods af en massiv udrulning af vacciner, vil sikkerhed og sundhed stadig spille en vigtig rolle. På den lange bane, har krisen accelereret en række vigtige trends, f.eks. inden for virtuelle- og hybridmøder samt bæredygtighed, som vil få stor betydning for branchen.

Der er derfor behov for at afdække, hvordan Covid-19 har påvirket møde-, messe- og kongreskundernes efterspørgsel. Analysen kan bruges til at udvikle nye produkter og forretningsmodeller, ude på de danske møde-, messe- og kongresdestinationer, samt danne grundlag for fælles salgsrettede indsatser i MeetDenmark-regi. 

Indsats #6: Opdatering og videreudvikling af fundingvejledning til danske kongresværter

Økonomi og funding er ofte et af de afgørende usikkerhedspunkter, når danske forskere skal være vært for en kongres. For at mindske denne barriere er der behov for at destinationerne kan hjælpe og vejlede forskerne.

MeetDenmarks fundingvejledning til danske kongresværter er efterhånden omkring 10 år gammel. Der er behov for at opdatere og videreudvikle vejledningen – bl.a. med anbefalinger ift. funding af outreach og legacy. Endvidere er der behov for at udvikle et nyt og tidssvarende (digitalt) format til vejledningen (i stedet for den eksisterende bogform).

Indsats #7: Styrket formidling af viden til danske møde- og kongresdestinationer

Indsatsen har til formål at sikre, at flere aktører i dansk erhvervs- og mødeturisme aktivt bruger den viden, som bliver udviklet i MeetDenmark. Hvis dansk erhvervs- og mødeturisme skal fastholde en stærk position i markedet, kræver det viden og indsigter. Indsatsen har derfor til formål at sikre, at projektets viden og resultater bliver gjort tilgængeligt for de danske destinationer, som arbejder med møde- og erhvervsturisme.