MeetDenmark logo
Tivoli Hotel & Congress Center

Indsats #1

Foto: Arp Foto Aps

Intensivering og udvikling af de danske kongresdestinationers budarbejde samt værdimaksimering af vundne møder og kongresser

Formål:
Indsatsen skulle styrke kongresdestinationerne budarbejde. Indsatsen omfattede flere aspekter af budarbejdet – herunder research og identifikation af relevante internationale kongresser, rekruttering og understøttelse af danske værter fra videnmiljøerne samt relations- og salgsarbejde over for internationale foreninger/kunder. Der blev ligeledes udpeget 12 ”must win” kongresser samt 12 allerede vundne kongresser, hvor der skulle arbejdes for at maksimere antallet af delegerede for dermed at øge omsætningen.

Aktiviteter og resultater:
Destinationerne vandt 9 ud af de 12 ”must win” kongresser og nåede målet for antal delegerede for 9 af de allerede vundne kongresser.

Desuden arbejdede destinationerne bl.a. med udviklingen af nye og mere fleksible budskabeloner, der har vist sig vigtige efter Covid-19, hvor destinationerne oplever en større variation i kundernes efterspørgsel. Ifm. udviklingen af budarbejdet har destinationerne også oplevet et øget fokus fra kunderne på værdiskabelse, bæredygtighed og digitalisering samt på destinationens erhvervs- og forskningsmæssige styrkepositioner.

Alle fire destinationer tager i stigende grad udgangspunkt i de regionale eller nationale erhvervs- og/eller forskningsmæssige styrkepositioner i deres budarbejde. På Destination Fyn fokuserer man fx særligt på fagfelter som robotteknologi, droner og det maritime, hvilke alle læner sig op ad det fynske erhvervsfyrtårn, samt centrale forskningscentre på SDU og OUH. Igennem projektperioden er der bl.a. skabt et tættere samarbejde mellem destinationen og lokale klynger, kommuner, erhverv og universitet. Dette føder også ind til en struktureret lead-generering og kvalificering, og når det samlede lokale økosystem byder ind, og det bidrager til at styrke destinationens konkurrenceevnen i konkrete bud.

Destinationerne har også arbejdet med at styrke indsatsen for at rekruttere kongresværter og øge værdiskabelsen af vundne kongresser. Fx har VisitAarhus gennemført lead-genererende markedsundersøgelser rettet mod forskere/potentielle værter på Aarhus Universitet (AU). På Destination Nord har man bl.a. brugt ICLEI-kongressen som udgangspunkt for en bæredygtighedsfestival, hvor byens skoler, organisationer og private aktører engageres til at sætte bæredygtighed på dagsordenen. Også på Fyn har man i det styrkede samarbejde med kommuner, virksomheder og klynger arbejdet med udviklingen af det fynske værtskab, kommunikation og side-events både før, under og efter en kongres, som taler ind i en given styrkeposition. Man har bl.a. inviteret kongresarrangører og deltagere ind i det fynske og danske økosystem mhp. at styrke kongressens relevans, øge antallet af delegerede, og skabe værdi lokalt og internationalt ift. samarbejde, talenttiltrækning og investeringer.   

I Wonderful Copenhagen har man bl.a. har haft fokus på at styrke ’pipelinen’ af kongresbud, der i starten af 2022 befandt sig på et kritisk lavt niveau. Sommerpakkeindsatsen har bl.a. også bidraget til en styrkelse af salgsindsatsen på det europæiske marked og etablering af et nyt strategisk samarbejde med The European Society of Association Executives samt en intensiveret serviceindsats overfor de kongresser, som kommer til byen med henblik på fremtidigt gensalg. København har endvidere via Sommerpakken haft mulighed for at være være repræsenteret på en række internationale platforme som speaker med det sigte at styrke hovedstadens internationale brand.