MeetDenmark logo
Erhvervsturister, København

Erhvervs- og mødeturismens betydning for Danmark

Foto: Kim Wyon

Erhvervs- og mødeturismen er et erhvervsområde, som de fleste ikke tænker over i hverdagen. Ikke desto mindre er det en branche, der har stor værdi for Danmark, og som er med til at finansiere vores fælles vækst og velfærd. 

MeetDenmark har samlet en række nøgletal, som viser erhvervs- og mødeturismens økonomiske betydning for Danmark. Tallene inkluderer bl.a. branchens omsætning, værditilvækst og ikke mindst jobskabelse. Tallene er fra 2018 og 2019 og viser derfor situationen før COVID-19. 

Nederst på siden kan du hente MeetDenmarks brochure "Forstå erhvervs-og mødeturismens betydning for Danmark på 5 min". Guiden indeholder både de økonomiske nøgletal for erhvervsområdet samt en beskrivelse af erhvervs- og mødeturismens potentiale set ift.  den bredere erhvervs- og samfundsudvikling.

Endvidere kan du nederst finde nyere tal (august 2022) om erhvervs- og mødeturismens økonomiske betydning.

Conference

Foto:ShutterStock

Øget opmærksomhed og stærkere internationale relationer

Dansk værtskab for internationale kongresser skaber et markant potentiale for at styrke dansk innovation, internationalisering og vækst.

MeetDenmarks medlemsdestinationer tiltrak før COVID-19 ca. 100.000 internationale delegerede forskere, specialister og beslutningstagere til kongres hvert år. Når verdens førende viden på et givent felt kommer til Danmark, er det en oplagt platform for videnudveksling og styrkelse af internationale netværk mellem internationale delegerede og danske virksomheder, organisationer og myndigheder.

Det er endvidere et stærkt fundament for talenttiltrækning, policyudvikling samt profilering af danske kompetencer og løsninger.

Mere værdi pr. gæst

Erhvervs- og mødeturister bruger i gennemsnit 2.470 kr. pr. døgn Denne type turister bruger flere penge end nogen andre turister. Erhvervs- og mødeturismen kan altså skabe større omsætning med færre gæster og og dermed bidrage til målet om en bæredygtig udvikling i turismebranchen

Døgnforbrug erhvervs- og mødeturisme

Foto:Bureau117

Høj omsætning og stor værditilvækst

Med en omsætning på hele 35,1 mia. kr. stod erhvervs- og mødeturismen i 2018 for mere end 25% af det samlede turismeforbrug i Danmark. Til sammenligning omsatte detailhandlen for beklædning og fodtøj i 2019 for ca. 22,7 mia. kr.

Turismeerhvervets højeste værditilvækst

Samtidig skaber erhvervs- og mødeturismen mere end 50% af den samlede værditilvækst i selve turismeerhvervet. Det betyder, at erhvervs- og mødeturismevirksomhederne er særligt gode til at skabe værdi med deres varer og services, hvilket er godt set fra et samfundsperspektiv. Hvis man også inkluderer den værditilvækst, som erhvervs- og mødeturismen afleder i andre brancher som fx detailhandlen, udgør den ca. 1/3 af den samlede værditilvækst i dansk turisme

Erhvervs- og mødeturisme omsætning og værditilvækst

Foto:Bureau117

En eksporterende branche

De fleste tænker nok ikke over det, men turismen er et vigtigt eksporterhverv for Danmark. Når en udenlandsk turist bruger penge i Danmark, svarer det til, at en dansk produceret vare, service eller oplevelse bliver eksporteret til udlandet. Til perspektivering havde den danske branche for arkitekt-, ingeniør og andre tekniske tjenester i 2019 en eksport på ca. 12,3 mia. kr.

Af erhvervs- og mødeturismens samlede omsætning er ca. 1/3 ren eksport.

Eksport, dansk erhvervs- og mødeturisme

Foto:Bureau117

Styrket jobskabelse

Erhvervs- og mødeturismen står for 47 pct. af beskæftigelsen i selve turisme-erhvervet, svarende til 44.500 direkte årsværk.

Hvis man også inkluderer den beskæftigelse som erhvervs- og mødeturismen afleder i andre brancher som fx detailhandlen er tallet 59.000 årsværk. Det svarer til 35 % af den samlede turismeskabte beskæftigelse i Danmark.

Er erhvervs- og mødeturismen er også en rummelig branche, som skaber mange forskellige typer af job til både faglærte specialister, ufaglærte og mennesker, som ellers kan have svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet.

Service worker

Foto:Louis Hansel

Bidrag til vores fælles velfærd

I 2019 bidrog erhvervs- og mødeturismen med 16,9 mia. kr. i form af skatter og afgifter, som er med til at finansiere vores fælles vækst og velfærd. Det svarer i runde tal til, at branchen har betalt for 3 nye supersygehuse.

Bidrag velfærd, erhvervs- og mødeturisme

Foto:Bureau117

Peter Dyhr Andreassen PDA
VIl du vide mere om erhvervs- og mødeturismens værdiskabelse?

Head of Stakeholder Relations

pda@woco.dk